» list  details

IRC-Server cadance.canternet.org

Alle registrierten IRC-Netze werden mehrmals am Tag von unserem IRC-Crawler besucht. Auf diese Weise werden die Daten gesammelt, die u.a. die Grundlage für die Statistiken und die IRC-Suche auf dieser Website bilden. Unten findest du einige Details der letzten Verbindung zum IRC-Server cadance.canternet.org. Dieser IRC-Server gehört zum IRC-Netz Canternet.

Falls du weitere Server dieses IRC-Netzes suchst, wirf auch einen Blick in die Liste der Canternet Server, die aktuell von unserem IRC-Crawler regelmäßig besucht werden!Details der letzten Verbindung...

Server:cadance.canternet.org (34.193.236.165)
Date:2017-12-13 06:04  (UTC)
 
Server Options:
  AWAYLEN=​200 CALLERID=​g CASEMAPPING=​rfc1459 CHANMODES=​IXbeg,​​k,​​FHJLdfjl,​​ABCDKMNOPQRSTcimnprstuz CHANNELLEN=​64 CHANTYPES=​# CHARSET=​ascii ELIST=​MU ESILENCE EXCEPTS=​e EXTBAN=​,​​ABCNOQRSTUcjmprsz FNC INVEX=​I :
KICKLEN=​255 MAP MAXBANS=​60 MAXCHANNELS=​128 MAXPARA=​32 MAXTARGETS=​20 MODES=​20 NAMESX NETWORK=​Canternet NICKLEN=​31 OPERLOG PREFIX=​(Yqaohv)!~&@​%​​+ SILENCE=​32 :
SSL=​0.​0.​0.​0:

Admin Info:
 Administrative info for cadance.​canternet.​org Name - Colgate,​ the minty one Nickname - Colgate E-Mail - colgate[at]canternet[dot]org
 
Message Of The Day (MOTD):
 -​                                                 Y
-​                                                Yj
-​                                              jYY
-​                                      #YYTYYYYYYaT   B
-​                                   zzFYYYYY        J#a
-​                                 JDsJaF     EEBBHE6YYJ Y
-​                                TDTTJTJ  EHFFGFGFGFFBE  Yz
-​                               7 GTGTJTLEHBFGGRGGFFFGFFE
-​                               Y RTnJTJTTYYEEFFGB  HFGFFBE
-​                              x  RYTTJTJTHTTYY BFLYY EHBFBE
-​                              1 EHYYTTJTsa    GE ZYPEE  EHEE
-​                              s HBFYYJTas    EEEEYYJ E    EE
-​                              1 EFFBYTTJx   zY  E TJ E
-​        7jYTYTYYYT1            Y HFFTYYJa   1  EEYT@​ E
-​      nYYYYYYY     YT          z  HFFHYYJ#   aY EYTT E
-​    1TYYYYYY  YEEE   YY         Y YBFBHET#Y   GDsTTJTRG
-​   7YYYYYY  EBFFFFBBE  YJ       7Y FFGFYTJz#x YTJTJTeTB
-​   TYYYYYY EFGRRRFFFFHE  x       x  HFFYYTTaa#asJJJFJB
-​  nYYYYYY 1FGDRGFBHHEBHE  5FBFY   T  FFFYTTFis1zxLB
-​  1YYYYYY EFDRGBE     EEDJJJTaa#F J  BFEYTTF
-​  TYYYYYY EGRRFJ       GT JTJTaJsaJ  BBYTTJ8
-​  YYYYYYY EFDGB        sTTTaJJJaTa  EBEYTJTL
-​  7YYYYYY 0FRRB       FsYYsJaTJTJT EBBYTJJa8
-​  7YYYYYY  BGGFE      DJTTJJTJTTT EHEYTJTaJB
-​   YYYYYYY EFRFB       # JsTJTTJEEYYYYTJaJs
-​   jYYYYYY  FGRFL      0aaJJTRTTTTTTTJTaJzG
-​    7YYYYYY EFGFE      P#JJT1TTTTTJTJTTJX
-​     jYYYYY  BGGF@​      JJTTeneGTJJJTTRK
-​      jYYYYY EFRFE    jsaTTD71 GTTJTX7nO
-​       1YYYY  FGGB   BaaTJT7xG JJaJTnj7O
-​       xYYYYY BRGFE  aaTJTR1jRYJJTJTp1jjZ
-​       TYYYY  BGDFH GJJaTTLj7 GJTaTTi1zjF
-​       xYYYY  BRRFH FTJJJTn1X FTJTTTRzxxF
-​  #TTTYYYY   EGGRBE 1JTaJs7j@​ iJTJTT8x#7P
-​   1YYYYY   EFGGBH  #JJTJTn1e eTJJJTRz1zjR
-​     7sJYYEHFFFBE   ssJJTT571pPTTJTTT71nnF
-​       EEEEEEHE     zJJTJTR1eRGTJTaTTRXX@​G
-​                    ZJTJTTR8  GJTJJJTG
-​                    FGTTJTF    KJTaTJTi
-​
-​ /​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​\
-​ |​           Welcome to canternet.​org IRC!                 |​
-​ |​                                                         |​
-​ |​ Rules: 1) No spamming/​flooding                          |​
-​ |​        2) No abusive bots                               |​
-​ |​ For more detailed rules,​​ use the /​rules command         |​
-​ |​                                                         |​
-​ |​ Ports:                                                  |​
-​ |​       SSL: 6660-​6665                                    |​
-​ |​       non-​SSL: 6666-​6669                                |​
-​ |​                                                         |​
-​ |​ Official Channels:                                      |​
-​ |​                                                         |​
-​ |​       Lobby: #Canternet                                 |​
-​ |​       Help:  #Help                                      |​
-​ |​ For other channels use /​list or /​msg ALIS list          |​
-​ |​                                                         |​
-​ |​ Services:                                               |​
-​ |​    /​msg NickServ help                                   |​
-​ |​    /​msg ChanServ help                                   |​
-​ |​    /​msg MemoServ help                                   |​
-​ |​ For all other services: /​msg HelpServ services          |​
-​ |​                                                         |​
-​ \-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​/​

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 26979
   EFnet
   Ø 19567
   QuakeNet
   Ø 19317
   Undernet
   Ø 17300
   Rizon
   Ø 15164
   OFTC
   Ø 12395
   Chatzona
   Ø 7710
   DALnet
   Ø 7147
   IRC-Hispano
   Ø 6753
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,0191 Sekunden
© 1998-2017 netsplit.de  en    IRC Online Chat
Diese Website wird in Heusenstamm entwickelt.