» list  details

IRC Server irc.kurgan-telecom.ru

Our IRC crawler regularly connects all registered IRC networks to fetch current information (for example the amount of concurrent users and a list of IRC channels). Below you will find some details of last connection to IRC server irc.kurgan-telecom.ru that belongs to IRC network Local.NET.

If you're searching for other servers of this IRC network, have a look to the list of Local.NET servers that our IRC crawler periodically connects to!Details of last connection...

Server:irc.kurgan-telecom.ru (78.108.66.110)
Date:2018-01-17 22:11  (UTC)
 
Server Options:
  CALLERID CASEMAPPING=​rfc1459 DEAF=​D KICKLEN=​160 MODES=​4 NICKLEN=​200 PREFIX=​(ohv)@​%​​+ STATUSMSG=​@​%​​+ TOPICLEN=​300 NETWORK=​Local.NET MAXLIST=​beI:
CHANLIMIT=​#&:

Admin Info:
 Administrative info about irc.​kurgan-telecom.​ru Yuriy M Kanakov Server Administrator <yura[dot]kanakov[at]gmail[dot]com>
 
Message Of The Day (MOTD):
 -​ Welcome to Local.NET!                    Äîáðî ïîæàëîâàòü â Local.NET!
-​ =​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​
-​ Â  ñåòè  Local.NET  ðàçðåøåíî  âñå,​​  ÷òî  â ÿâíîé ôîðìå íå
-​ çàïðåùåíî  çàêîíîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè è ýòèìè
-​ ïðàâèëàìè.​ Â ñåòè çàïðåùåíî:
-​  
-​ -​ íàðóøåíèå çàêîíîâ,​​ äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
-​ -​ ëþáàÿ ìàññîâàÿ ðåêëàìà,​​ ìàññîâûå messages/​notices/​CTCPs/​invites
-​ -​ èñïîëüçîâàíèå war-​áîòîâ
-​ -​ èñïîëüçîâàíèå êëîíîâ (clones)
-​ -​ ïîïûòêè çàõâàòà êàíàëîâ (channel takeover)
-​ -​ ïîäìåíà IP èëè DNS â ëîêàëüíûõ ñåòÿõ
-​  
-​ Ïîìîùü  ïî  âîïðîñàì,​​  êàñàþùèìñÿ  IRC è ñåòè Local.NET âû ïîëó÷èòå íà
-​ êàíàëå #help
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​ Ñàéò ñåòè:                   http:/​/​www.​kurgan-​telecom.​ru
-​ Ñòàòèñòèêà ñåòè:                         http:/​/​www.​kurgan-​telecom.​ru
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​ Administrative contact:                        <yura[dot]​kanakov[at]​gmail[dot]​com>
-​ =​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27353
   EFnet
   Ø 19434
   QuakeNet
   Ø 18441
   Undernet
   Ø 17076
   Rizon
   Ø 15215
   OFTC
   Ø 12391
   Chatzona
   Ø 7752
   DALnet
   Ø 7151
   IRC-Hispano
   Ø 6667
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0152 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.