» list  details

IRC Server maki.luatic.net

Our IRC crawler regularly connects all registered IRC networks to fetch current information (for example the amount of concurrent users and a list of IRC channels). Below you will find some details of last connection to IRC server maki.luatic.net that belongs to IRC network Luatic.

If you're searching for other servers of this IRC network, have a look to the list of Luatic servers that our IRC crawler periodically connects to!Details of last connection...

Server:maki.luatic.net (52.79.45.234)
Date:2018-07-21 12:12  (UTC)
 
Server Options:
  AWAYLEN=​200 CALLERID=​g CASEMAPPING=​rfc1459 CHANMODES=​Ibeg,​​k,​​FLfjl,​​CMNRSTcimnprstxz CHANNELLEN=​64 CHANTYPES=​# CHARSET=​ascii ELIST=​MU EXCEPTS=​e EXTBAN=​,​​CNRSTUcmpsz FNC INVEX=​I KICKLEN=​255 :
MAP MAXBANS=​60 MAXCHANNELS=​30 MAXPARA=​32 MAXTARGETS=​20 MODES=​20 NAMESX NETWORK=​Luatic NICKLEN=​32 PREFIX=​(ov)@​+ SECURELIST SSL=​10.​0.​0.​10:
TOPICLEN=​307 UHNAMES USERIP VBANLIST WALLCHOPS WALLVOICES :

Admin Info:
 Administrative info for maki.​luatic.​net Name - Luatic Operator Nickname - root E-Mail - abuse[at]luatic[dot]net
 
Message Of The Day (MOTD):
 -​ Welcome to Luatic IRC Network!
-​ Luatic IRC Network usually uses euc-​kr(cp949) and utf-​8 encoding.​
-​
-​ ÀÚ/​·οî ÇѱÛ IRC ³×Ʈ¿öũ Luatic¿¡ ¿=​ŰÉ ȯ¿µÇմϴÙ.​
-​
-​     _​​_​​                _​​_​​  _​​    
-​    /​ /​   _​​_​​  _​​_​​_​​_​​_​​_​​ _​​/​ /​_​​(_​​)_​​_​​_​​_​​
-​   /​ /​   /​ /​ /​ /​ _​​_​​ `/​ _​​_​​/​ /​ _​​_​​_​​/​
-​  /​ /​_​​_​​_​​/​ /​_​​/​ /​ /​_​​/​ /​ /​_​​/​ /​ /​_​​_​​  
-​ /​_​​_​​_​​_​​_​​/​\_​​_​​,​​_​​/​\_​​_​​,​​_​​/​\_​​_​​/​_​​/​\_​​_​​_​​/​
-​
-​
-​  -​ LuaticÀÇ ¼­¹ö´Â °¢ ¼­¹ö ¿ÀÆ۷¹ÀÌÅÍÀÇ »çºñ·Î ¿µǰí Àֽ4ϴÙ.​
-​  -​ Luatic¿¡ ´ëÇÑ Àڼ¼ÇÑ dº¸´Â http:/​/​www.​luatic.​net ; Âü°íÇØÁּ¼¿ä.​
-​  -​ 8080 Æ÷Ʈ·Î b¼Ó °¡´ÉÇÑ ¼­¹ö : 8080.​luatic.​net
-​  -​ Luatic: °ø½ÄÀû8·Î 6660-​6669 ,​​ 7777 ,​​ +6443(SSL) Æ÷Ʈ·Î b¼Ó °¡´ÉÇմϴÙ.​
-​  -​ UTF-​8 Æ÷Ʈ´Â 7778,​​ +6444(SSL),​​ +6697(SSL) Æ÷ƮÀԴϴÙ.​
-​

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31950
   EFnet
   Ø 17966
   Undernet
   Ø 16425
   QuakeNet
   Ø 15911
   Rizon
   Ø 14663
   OFTC
   Ø 12811
   Chatzona
   Ø 7852
   DALnet
   Ø 7767
   IRC-Hispano
   Ø 7307
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0123 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat