» list  details

IRC Server zoidberg.chatspike.net

Our IRC crawler regularly connects all registered IRC networks to fetch current information (for example the amount of concurrent users and a list of IRC channels). Below you will find some details of last connection to IRC server zoidberg.chatspike.net that belongs to IRC network ChatSpike.

If you're searching for other servers of this IRC network, have a look to the list of ChatSpike servers that our IRC crawler periodically connects to!Details of last connection...

Server:zoidberg.chatspike.net (178.62.119.156)
Date:2018-06-22 16:04  (UTC)
 
Server Options:
  AWAYLEN=​200 CALLERID=​g CASEMAPPING=​rfc1459 CHANMODES=​Ibeg,​​k,​​FJLfjl,​​ABCDGKMNOPQRSTcimnprstu CHANNELLEN=​64 CHANTYPES=​# CHARSET=​ascii ELIST=​MU ESILENCE EXCEPTS=​e EXTBAN=​,​​ABCNOQRSTUcjmrs FNC INVEX=​I :
KICKLEN=​255 MAP MAXBANS=​60 MAXCHANNELS=​20 MAXPARA=​32 MAXTARGETS=​20 MODES=​20 NAMESX NETWORK=​ChatSpike NICKLEN=​31 OVERRIDE PREFIX=​(qaohv)~&@​%+ REMOVE :
SILENCE=​32 SSL=​178.​62.​119.​156:

Admin Info:
 Administrative info for zoidberg.​chatspike.​net Name - ChatSpike IRC Network Nickname - ChatSpike Staff E-Mail - http:/​/​www.​chatspike.​org/​?p=​abuse
 
Message Of The Day (MOTD):
 -​               ,​​-​-​-​.​|​         |​    ,​​-​-​-​.​     o|​
-​               |​    |​-​-​-​.​,​​-​-​-​.​|​-​-​-​ `-​-​-​.​,​​-​-​-​.​.​|​_​​_​​/​ ,​​-​-​-​.​
-​               |​    |​   |​,​​-​-​-​|​|​        |​|​   |​|​|​  \ |​-​-​-​'
-​               `-​-​-​'`   '`-​-​-​^`-​-​-​'`-​-​-​'|​-​-​-​'``   ``-​-​-​'
-​                                        |​
-​
-​                        .​ZBMMMMMMMMMMM0;|​
-​                      MMWaSX7r;;rrrr7720MMi
-​                    rM2XXXXXXXXXXXSSXXXXXXWMZ
-​                    M77XXXXXXXXX7XX7XXXXXXXX8Ma
-​                   iM7XXXXXXXXXXXXXXSXX7XXXXXXBM
-​                   a@​r7XXXXXX7XXXXXX7X7XXXXXXXXXMr
-​                   ;MrSS7XXX7XXXXZ0MM0a2XXXX7X8MMMM,​​
-​                    MX77XXXXXXXZMZ    8Ma7XXaMX    :8;
-​                    0Z7X2XXXXrS@​        MS7rM        a;
-​                     MXr7XXX77@​          MrrM         W
-​                     aMXXXXXXXBi     MM ,​​Brr@​    ;MZ S;
-​                      W07XXXXXSM        @​XX7aMS     2i
-​                       MX7SSX772BM0S2aM8SXX7XX8@​MMM8
-​                        M77XXXX7XS2aZ2SXXXXXS7Xr0@​M.​
-​                        B27XXXXXXSXSX7XXXXXXXXX7;ia0:
-​                         MrSXXXX7777X7X7XXXXXX77X77SWM
-​                         M7XXXXXXSXXrSrXX7XrXrS7XXr772M
-​                         8a7XX7SXXXXiM;XX:MiXrM2rXSWr72M
-​                         2ZX7SXXXXXX:M:7X:M:S7SZr77@​iXrM
-​                         X7XXXXXXXXX:M;r7:Mi7;aa7XiMirrM
-​                      SMMM.​;XXXSSX7Xr2W:r M.​i.​Mi;riMX8M0
-​                  :MMMMMMM@​ rXXX7XXX7;8M@​WMWWM@​Z,​​ ;  :.​
-​               .​WMBZMMB00@​MZ.​7XXXXXXXX;iii:;;i.​aMMMM:
-​             WMMS7i.​rMBWBBWMi:XXXXX7XXXXX7X7XXr;MW@​MMMM:
-​          SMMS77XXSX MMB@​MMMMirXXXXXXX7XXXX7SX7,​​MMMMMMSBM
-​        WM87XXX7XX7X:rMMMMBXiMX;XXXXXXXXXXXXX7X:0     M:SM8
-​      MMaX7X7XXXXXX77.​Z     .​,​​Mr7XXXXXXXXXXXXXXiM,​​;rr.​aZ;7BM
-​    @​MS7rXXXXXXXXSSSXiM irrr;,​​;M;rXXXXXXXXXXXXXi@​:ir7; MiX7aM
-​   M2XXXXXXXXXXXXX77X:M:777rrr:7M7r77XXXXXXXXXX;Mirrrr.​M7rXXSB
-​  B277XXXXXXXXXXXXXXXiM;ii,​​,​​     S,​​i777XXX7XXX;.​2       8iXX7r
-​  rXXXX7XXXXXXX7XXXSX;Z.​  .​:SZW@​MWMr :r7XXX7;.​ MMMMMMMMMM.​XXSX
-​  XXXXXXXXXXXXXXXXX7Xr7MMMMMMMMMMMMMM2.​     .​ZMM@​MWW@​@​MMM 7XXX
-​  XXX77XXXXXXX7XXXXXXi;MBBW@​WBWBBBBWMMMMMMMMMM@​0B0B@​BBBBM ,​​7XX
-​  7XX7XXXXXXXXXXXXXX7;BMBBB0BBBBBBBB0BBBW@​@​WB0BBBBW00WBB@​MBrXX
-​           +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​           |​     Welcome to the ChatSpike IRC Network!     |​
-​           |​ You are connecting via zoidberg.​chatspike.​net |​
-​           |​                                               |​
-​           |​    My slinky! my lovely cuddly pet slinky!    |​
-​        +-​-​+-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+-​+
-​        |​            N E T W O R K   S T A F F               |​
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​        |​         http:/​/​www.​chatspike.​net/​staff/​            |​
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​        |​                    R U L E S                       |​
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​        |​  http:/​/​www.​chatspike.​net/​cms/​index.​php?z=​79&t=​2   |​
-​        +-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​+
-​

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31517
   EFnet
   Ø 18184
   Undernet
   Ø 17642
   QuakeNet
   Ø 16203
   Rizon
   Ø 15151
   OFTC
   Ø 13399
   Chatzona
   Ø 7829
   DALnet
   Ø 7470
   IRC-Hispano
   Ø 7019
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0151 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat