» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: bg (64)   gladiatus (54)   bulgarian (6)   tribal wars (3)   ikariam (67)  


Searched for 'ikariam bulgaria'. 88 matching entries found.  Displaying 1-10...

#bulgaria BGirc.org

38 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria BGirc.com

305 users – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#Ikariam.it OnlineGamesNet

38 users – Benvenuti nel canale #ikariam.it! Per assistenza ai giocatori, i nostri volontari sono a vostra disposizione nel chan: chiedete con gentilezza ed abbiate pazienza; Non usate linguaggio sms o il maiuscolo; Non intralciate lo staff.
chat category: Ikariamnetwork: OnlineGamesNet  –  irc2go: #Ikariam.it

#ikariam.fi OnlineGamesNet

12 users – Tervetuloa! Foorumin löydät osoitteesta https://board.fi.ikariam.gameforge.com sekä pelin tuen osoitteesta http://support.fi.ikariam.gameforge.com . Muistathan lukea säännöt foorumilta! :)
chat category: Ikariamnetwork: OnlineGamesNet  –  irc2go: #ikariam.fi

#ikariam.nl OnlineGamesNet

21 users – [« Welkom bij Ikariam.NL! »][« Vragen/opmerkingen: http://support.ikariam.nl/ »][« Spel: http://ikariam.nl/ »][« Forum: http://board.ikariam.nl/ »][« Nieuws: Geen »]
chat category: Ikariam Netherlandsnetwork: OnlineGamesNet  –  irc2go: #ikariam.nl

#bulgaria freenode

20 users – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria Rizon

20 users – OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria EFnet

4 users – Бля бля.
chat category: Bulgarianetwork: EFnet  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria DALnet

3 users – No topic
chat category: Bulgarianetwork: DALnet  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 users – UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
chat category: Bulgarianetwork: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29512
   EFnet
   Ø 16930
   Undernet
   Ø 15957
   QuakeNet
   Ø 13921
   Rizon
   Ø 12944
   OFTC
   Ø 12347
   DALnet
   Ø 8115
   Chatzona
   Ø 7561
   BSDUnix
   Ø 6664
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0965 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.